Regulamin sklepu internetowego

 1. Postanowienia ogólne.
 • 1

W niniejszym Regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy

rozumieć:

 • „Sprzedawca” – Fin aquatics ltd 14 The whaddons Huntingdon PE29 1NS company number: 11766181
 • „Sklep” -  sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej www.finaquatics.com oraz jej podstronach;
 • „Klient” – każdy internauta, który składa zamówienie na towar znajdujący się w Sklepie za pośrednictwem sieci Internet;
 • „Konsument” –  czyli osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą 
  czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • 2

Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów,
polegających na umożliwieniu im zawierania przez Internet umów sprzedaży towarów znajdujących 
się w asortymencie Sklepu za ceny podane na odpowiednich podstronach Sklepu. 

 • 3

Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Treści prezentowane na stronach Sklepu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą handlową  lecz zaproszeniem do składania ofert.

Wszystkie tranzakcje są zawierane z firmą zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii oraz podlegają tamtemu systemowi podatkowemu.

 • 4

Dokonanie zakupu w Sklepie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu, co jest potwierdzane stosownym oświadczeniem składanym przez Klienta.

 • 5

Sklep realizuje zamówienia w całej Uni Europejskiej..

 • 6
 1. Ceny produktów znajdujących się w ofercie Sklepu są wyrażone w złotych polskich.
 2. Podane w Sklepie ceny nie obejmują kosztów przesyłki ani kosztów obsługi płatności.
 3. Najpóźniej w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się umową sprzedaży zostanie on poinformowany o łącznej cenie zamówionych towarów wraz z podatkami, a także opłatach za transport,  dostarczenie, usługi pocztowe  i wszelkich innych kosztach związanych z realizacją umowy.
 4. W przypadku wybrania przez Klienta wariantu płatności wiążącego się z dodatkowymi kosztami obsługi (np. opłata za przelew bankowy), Klient obowiązany będzie ponieść te koszty we własnym zakresie, zgodnie z tabelą opłat i prowizji podmiotu obsługującego płatności Klienta.
 5. Rabaty wprowadzone w ramach akcji promocyjnych nie sumują się z innymi promocjami.
 • 7
 1. Do prawidłowego korzystania ze Sklepu niezbędne jest:
 1. posiadanie komputera, laptopa lub innego urządzenia multimedialnego;
 2. posiadanie dostępu do sieci Internet;
 3. korzystanie ze standardowego oprogramowania w postaci systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, przy czym przeglądarka internetowa powinna obsługiwać pliki „cookies".
 4. posiadanie własnego, aktywnego adresu poczty elektronicznej.
 1. W przypadku braku spełnienia powyższych wymogów korzystanie ze Sklepu może być utrudnione lub niemożliwe.

 2. Złożenie i przyjęcie zamówienia.
 • 8
 1. Przedmiotem zamówień składanych przez Klienta mogą być towary znajdujące się w zaproszeniu do składania ofert na stronie internetowej Sklepu i na jej podstronach.
 2. Klient może składać zamówienia na towary znajdujące się w Sklepie przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 • 9

 

 1. W celu złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu, Klient wybiera towary znajdujące się na stronie internetowej Sklepu i na jej podstronach. Po dokonaniu wyboru towaru, Klient poprzez kliknięcie na opcję „Do Koszyka” zamieszcza towar w wirtualnym koszyku. W trakcie wizyty w Sklepie, Klient może przeglądać zawartość swojego koszyka oraz dodawać lub usuwać z koszyka wybrany towar. Po podjęciu decyzji o złożeniu zamówienia, Klient klika na opcję „Złóż Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” oraz podaje dane niezbędne do realizacji zamówienia (imię, nazwisko, telefon, e-mail oraz dane adresowe). Po potwierdzeniu poprawności danych, Klient dokonuje wyboru sposobu płatności za towar oraz wyboru sposobu dostawy zakupionego towaru. Zamówienie zostaje złożone po kliknięciu przez Klienta na opcję „Wyślij zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 2.  Po złożeniu zamówienia, na adres poczty elektronicznej Klienta zostanie przesłana wiadomość e-mail z potwierdzeniem złożenia zamówienia.
 3.  Po złożeniu przez Klienta zamówienia Sprzedawca bez nieuzasadnionego opóźnienia, nie później jednak niż w terminie 2 dni od dnia przesłania potwierdzenia złożenia zamówienia, wyśle na adres poczty elektronicznej Klienta wiadomość e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Z chwilą przesłania wiadomości e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 4.  Po złożeniu przez Klienta zamówienia Sprzedawca może się niezwłocznie skontaktować z Klientem w przypadku, gdy prawidłowa realizacja zawartej umowy wymaga dalszych ustaleń lub zamówiony towar nie znajdował się w magazynie Sklepu. W przypadku braku towaru w magazynie Klient może: zrezygnować z zamówienia w całości, wyrazić zgodę na częściową realizację zamówienia, rezygnując z pozostałej jego części albo zgodzić się na wydłużenie czasu realizacji zamówienia, jeżeli towar będzie dostępny w późniejszym czasie. W przypadku rezygnacji z zamówienia lub jego części odpowiednia część zapłaconej ceny (w tym kosztów przesyłki i wszelkich innych kosztów poniesionych przez Klienta)  zostanie niezwłocznie zwrócona.
 • 10
 1. Niektóre towary mogą być zakupione jedynie na podstawie indywidualnego zamówienia. Stosowna informacja będzie zamieszczona obok towaru w Sklepie.
 2. W celu zakupu towarów, o których mowa w ustępie powyższym należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub mailowo. Podstawą dla dostarczenia powyższych towarów będzie umowa zawierana indywidualnie przez Klienta ze Sprzedawcą.
 • 11
 1. Klient dokonuje wyboru sposobu płatności oraz dostawy towarów. Dostępne są następujące sposoby płatności: przedpłata na konto Sprzedawcy, Do wyboru Klienta pozostają następujące sposoby dostawy: przesyłka kurierska, paczka pocztowa, list pocztowy.
 2. Koszty związane z realizacją płatności oraz dostawą towarów ponosi Klient, przy czym Sprzedawca może ustalić określony próg wartości zakupów, po którego przekroczeniu przez Klienta koszty dostawy lub płatności pokryje Sprzedawca. Koszty związane z dostawą oraz sposobem płatności są wyświetlane przed złożeniem przez Klienta oferty dotyczącej zakupu towarów znajdujących się w koszyku.
 • 12


 • 13
 1. Zamówienia realizowane będą w terminie 30 dni roboczych. Czas realizacji zamówienia obejmuje czas od jego rozpoczęcia do chwili przekazania zamówienia kurierowi.
 2. Sprzedawca rozpocznie realizację zamówienia: 

  - w przypadku wyboru opcji przedpłaty– po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Sprzedawcy,
 1. Przesyłki kurierskie realizowane są w terminie około 2 dni od dnia przekazania towaru przez Sprzedawcę.

 

III. Prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyn.

 

 • 14
 1. Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą w terminie 14 dni bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę dla zwracanego towaru oraz bezpośrednich kosztów zwrotu (odesłania) towaru.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
 3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczające jest poinformowanie Sprzedawcy w powyższym terminie o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
 • 15
 1. W przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy Sprzedawca zwraca mu wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostawy towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia danego towaru oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
 2. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zażąda lub wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 
 3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • 16
 1. W przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy ma on obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
  2. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
  3.Konsument ponosi odpowiedzialność wobec Sprzedawcy za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

 

 1. Reklamacje
 • 17
 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi towary wolne od wad fizycznych i prawnych.
 2. Reklamacje można składać pisemnie na adres Sprzedawcy podany w postanowieniu § 1,e-mailem na adres e-mail: info@finaquatics.co.uk , telefonicznie, bądź w innej formie.
 3. W reklamacji należy podać dane Klienta, numer zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfikować) oraz wady fizyczne i/lub prawne towaru będące podstawą reklamacji.
 4. Reklamacje są rozpatrywane niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania przez Sprzedawcę.

 

 1. Ochrona danych osobowych.
 • 18

 Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 26 czerwca 2014 r. , (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182).

 • 19
 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Fin Aquatics
 2. Dane osobowe Klientów są zbierane i przetwarzane na potrzeby realizacji przez Sprzedawcę zawieranych za pośrednictwem Sklepu umów sprzedaży, a także – o ile Klient wyraził na to zgodę – w celach marketingowych.

3.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich przekazania w odniesieniu do danych, których podanie Sprzedawca określa jako obowiązkowe, może uniemożliwić Sprzedawcy realizację umowy.

 1. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, oraz żądania zaprzestania przetwarzania danych, które należy zgłosić w formie pisemnego oświadczenia lub mailem na następujący adres e-mail: info@northfin.pl

 

 1.   Kontakt Stron
 • 20
 1. We wszelkich sprawach związanych z realizacją umowy sprzedaży Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą:
 • e-mailowo, kierując pocztę elektroniczną na adres:  info@finaquatics.co.uk
 • telefonicznie pod numerem telefonu: 0044 07401923217
 1. We wszelkich sprawach związanych z realizacją umowy sprzedaży Sprzedawca będzie się  kontaktować  z Klientem e-mailowo, kierując pocztę elektroniczną na adres wskazany przez Klienta, a ponadto telefonicznie w przypadku podania przez Klienta numeru telefonu.

 

VII. Postanowienia końcowe.

 • 21


Wszelkie nagłówki użyte w treści Regulaminu mają na celu jedynie ułatwienie orientacji w jego tekście.

 • 22
 1. Klienci będący Konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Dane kontaktowe do instytucji zajmujących się poradą i pomocą konsumencką w Polsce znajdują się na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

 

© Copyright Fin aquatics